Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

14-08-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 16945 Ημ/νία Πρωτ.: 14/8/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 18η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 208/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έγκριση ή μη 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Έκφραση γνώμης επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου κ. Μάνος Ελευθερίου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου –

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ                                                                                                                                                             

 

                                                                                                               

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr