Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

17-07-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 15073 Ημ/νία Πρωτ.: 17/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

     

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Έγκριση τελικής έκθεσης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019 Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Καθορισμός των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019 – 2023 Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 185/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη σύναψης δανείου και την αποδοχή όρων για την απόκτηση του Ο.Τ.19/τ.97 με την αγορά τριών (3) ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Έκφραση γνώμης επί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου. κ. Μάνος Ελευθερίου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου –

Βασίλης Παπαδιονυσίου

     
 

5ο

 

 

 

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (900,00 €).

 

κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
6ο

 

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

 

κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
7ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 10723/29-05-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
8ο

 

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 12743/23-06-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Χρωματισμοί κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, νησίδων κλπ)» – Εργολαβία 2017. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
10ο Έγκριση μελέτης διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
11ο Τροποποίηση της 74/2020 απόφασης Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
12ο Έγκριση ή μη παράτασης της με αρ. πρωτ. 20155/11-07-2019 σύμβασης πλυσίματος – γρασαρίσματος οχημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και λοιπών μεταφορικών μέσων του Δήμου για το 2019. κ. Παναγιώτης Ροπόδης

Αντιδήμαρχος

     
13ο Αίτηση της κ. Μ. Κ. για απαλλαγή της επιχείρησής της (Σχολή Μπαλέτου) από Δημοτικά Τέλη λόγω του COVID -19. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
14ο Αίτηση για απαλλαγή του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr