Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

29-03-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 7471 Ημ/νία Πρωτ.: 26/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2021.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
2ο
Διαβίβαση της αριθ. 46/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση ή μη της Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
3o
Διαβίβαση της αριθ. 47/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση ή μη της Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (ΟΠΔ) Οικ. Έτους 2021.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
4o
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.250,00€ (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ).
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
5o
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr