Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. με «τηλεδιάσκεψη» τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

27-05-2021 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 12185 Ημ/νία Πρωτ.: 27/5/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Κατανομή 2ης Δόσης έτους 2021 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

 
2ο Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/2006). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
3ο Τροποποίηση της αριθ. 22079/09.10.2020 σύμβασης βάσει του άρθρου 132 παρ.1 του Ν. 4412/2016. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
4ο Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
5ο Έγκριση ή μη της αριθ. 28205/16-12-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
6ο Έγκριση διενέργειας Προγράμματος Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2021. κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
7ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος) του Δήμου». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 
8ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης» του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 
9ο Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
10ο Τέλη λαϊκών αγορών έτους 2021. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr