Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. με «τηλεδιάσκεψη» την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

07-12-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 27476 Ημ/νία Πρωτ.: 7/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2021.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 298/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2020».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
3ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 299/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2020».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
4ο
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 144/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αποδοχή των όρων και τη σύναψη σύμβασης δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 4.560.000,00) με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», την παροχή εμπράγματων και λοιπών ασφαλειών στην παραπάνω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και των εξασφαλιστικών συμβάσεων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
5ο
Έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
6ο
Συγκρότηση επιτροπής απογραφής των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.
κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά
Αντιδήμαρχος
 
7ο
Ονοματοθεσία ανώνυμων πλατειών και οδών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Πρόεδρος Διαπαραταξιακής
Επιτροπής
 
8ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Κτιρίων.
κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Αντιδήμαρχος
 
9ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εκατό ευρώ (100,00 €).
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
10ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
11ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
12ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οχτακοσίων ευρώ (800,00 €).
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
13ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €).
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
14ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εφτακοσίων ευρώ (1.700,00 €).
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
15ο
Τροποποίηση της 501/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Μείωσης ή Απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας έτους 2020.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
16ο
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 19380/15-09-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
17ο
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 19993/21-09-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
18ο
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 24800/09-11-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
19ο
Έγκριση δράσης για την οστεοπόρωση και την οστεοαρθρίτιδα.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
20ο
Επικαιροποίηση της αριθ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 87/Τ.98.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
21ο
Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
22ο
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
23ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Φανερωμένης αριθ. 51 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
24ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χρ. Τζαβέλλα αριθ. 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 75/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
25ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σουλίου αριθ. 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 76/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
26ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Αιγοσθένων αριθ. 76 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 77/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
27ο
Αίτηση του σωματείου προστασίας και διάδοσης ελληνικών παραδοσιακών χορών «ΑΣΚΑΥΛΟΣ» για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.
κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά
Αντιδήμαρχος
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr