Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. με «τηλεδιάσκεψη» την Τρίτη 27 Απριλίου 2021

23-04-2021 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 9644 Ημ/νία Πρωτ.: 23/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Διαβίβαση της αριθ. 82/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας της ΔΑΓ.Α.Μ.Ε. οικ. έτους 2021 (Διαβίβαση της αριθ. 70/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
3ο Έγκριση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2021 (Διαβίβαση της αριθ. 71/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
4ο Εγγυητική επιστολή για τη σύμβαση με την ΕΤΑΔ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
5ο Αύξηση του ωραρίου  εργασίας  δέκα (10)  σχολικών καθαριστών/τριων  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.8 ν.4368/2016 (Α’ 21) όπως ισχύουν. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
6ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πρατήριο υγρών καυσίμων της GALATSI FUELS Ε.Ε. επί της Λ. Γαλατσίου 92Α – Νάξου & Ιπποκράτους. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
7ο Ορθή επανάληψη της αριθ. 71/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
8ο Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων των λοιπών αποθηκών του Δήμου (πλην Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
9ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οχτακοσίων ευρώ (800,00€). κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
10ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€). κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
11ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
12ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
13ο Α) Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» – Πρόσκληση ΑΤ06 – στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» και Β) Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του έργου: «Δημιουργία και αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Γαλατσίου» με υποέργο (1) «Κατασκευή διπλού βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού» και υποέργο (2) «Ανακατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου».

Γ) Περί αποδοχής της κάλυψης του υπόλοιπου ποσού με ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Δ) Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Γαλατσίου για να υπογράψει οπουδήποτε χρειαστεί για τον ανωτέρω σκοπό.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
14ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
15ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αριθ. 22 (Διαβίβαση της αριθ. 33/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
16ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ακακίας) στην οδό Αετοράχης 16 (Διαβίβαση της αριθ. 36/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
17ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Κρήτης 6 (Διαβίβαση της αριθ. 37/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
18ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Κουμουνδούρου 73 (Διαβίβαση της αριθ. 38/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
19ο Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων (ελιές) στην οδό Αφαίας 3 (Διαβίβαση της αριθ. 45/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr