Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. με «τηλεδιάσκεψη» την Τρίτη 6 Απριλίου 2021

02-04-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 7955 Ημ/νία Πρωτ.: 2/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 06η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Εισήγηση περί: α) της έγκρισης της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και του σχεδίου Καταστατικού για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου, με τη μορφή της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας, β) της έγκρισης της σύστασης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία) Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Δήμο Γαλατσίου, γ) της εγγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τη συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας και δ) της παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τον Δήμαρχο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2o Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του «Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021. κ. Μάνος Ελευθερίου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.ΠΑΟ

     
3o Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 2439/26-01-2021 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
4ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ.Βεϊκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
5ο Εισήγηση κατάργησης παρτεριού στην Λ. Βεϊκου 9-11. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr