Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. μέσω «τηλεδιάσκεψης» την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

19-03-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 7028 Ημ/νία Πρωτ.: 19/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Έγκριση ή μη 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της αριθμ. 42/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.)

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2020 (Διαβίβαση της αριθμ. 28/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.) κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου σε σύμπραξη με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης», η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ», με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Μετατόπιση περιπτέρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Κατανομή 1ης Δόσης έτους 2021 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

     
6ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου, που διενεργούνται βάσει της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/20.03.1975. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

  Κ  
7ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 218/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
8ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
9ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 25080/11-11-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
10ο Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικ. έτος 2021. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
11ο Προσδιορισμός τιμής αποζημίωσης του Δήμου μας για οικοπεδική έκταση 84 τ.μ. μεταξύ των οδών Αγ. Αναργύρων (αρ. 5), Φιλαρέτου, Χρυσανθέμων και Φανερωμένης λόγω προσκύρωσης και σύμφωνα με την 21/76 πράξη προσκύρωσης ιδιοκτηρών. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
12ο Έγκριση θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ρούχων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
13ο Έγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
14ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
15ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καραολή Δημητρίου αρ. 25 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 4/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
16ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εσπερίδων αρ. 2 – 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 5/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
17ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Τσακάλωφ αρ. 41 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 10/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
18ο Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης του επί της Λ. Γαλατσίου αριθ. 92Α και επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 1 στο Ο.Τ. 17/τ.97 έμπροσθεν της εγκατάστασης μικτού πρατηρίου καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο (Διαβίβασης της υπ΄ αριθμ. 6/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
19ο Μεταφορά θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την αριθμ. 80/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από την οδό Ιθώμης αρ. 2 στην οδό Σαπφούς αρ. 14 (Διαβίβασης της υπ΄ αριθμ. 11/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορά θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αριθμ. 190/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από την οδό Νοταρά αρ. 14 στην οδό Αρτέμιδος αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
21ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Καββαδία 11Α (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
22ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λαμπρινής αρ. 37 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 15/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
23ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ήβης αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 16/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
24ο

 

Αντιμετώπιση του θέματος κατάληψης πεζοδρομίου από σταθμευμένα οχήματα στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 3 και στην είσοδο του πεζοδρομίου Ζαλόγγου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 17/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
25ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παπαφλέσσα αρ. 28 και Τράλλεων 128 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 18/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
26ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κυθήρων αρ. 20 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 19/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
27ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Κύκνων αρ. 25 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 20/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
28ο

 

Επανεξέταση τοποθέτησης ή μη καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Κερκύρας και Αργοστολίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 21/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
29ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης – στάθμευσης για την αποθήκη της εκδοτικής εταιρείας επί της οδού Φιγαλείας αρ. 17 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 22/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
30ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ανταίου και Χριστιανουπόλεως αρ. 63 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 23/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
31ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στο 12ο Δημοτικό Σχολείο (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
32ο

 

Εισήγηση κατάργησης παρτεριού στη Λ. Βεΐκου αρ. 9 – 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 7/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
33ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Μιαούλη αρ. 1 – 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 8/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
34ο

 

Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Νυμφών αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
35ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αργυρόλευκα) στην οδό Πάρνηθος αρ. 63 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 26/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
36ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (μουριάς) στην οδό Παραδεισίων αρ. 10 – 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 27/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
37ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λητούς αρ. 18 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 28/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
38ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νερατζιάς) στην οδό Δήλου & Φυγαλείας (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 29/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
39ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (βραχυχίτωνα) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 79 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 30/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
40ο

 

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Ηνιόχου αρ. 23 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 31/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
41ο

 

Αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για απαλλαγή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     
42ο

 

Αίτηση της κ. ΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του Νικολάου για μείωση Δημοτικών Τελών στην επιχείρησή της «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr