Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. μέσω «τηλεδιάσκεψης» την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

23-07-2021 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 18765 Ημ/νία Πρωτ.: 23/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Λήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 1ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Γαλατσίου και ο καθορισμός του μισθώματος του ανωτέρω κτιρίου σύμφωνα με τον Ν.4795/2021 (Φ.Ε.Κ. 62/17-4-2021 τ. Α΄.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Λήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Παράρτημα του Δήμου Γαλατσίου και ο καθορισμός του μισθώματος του ανωτέρω κτιρίου σύμφωνα με τον Ν.4795/2021 (Φ.Ε.Κ. 62/17-4-2021 τ. Α΄.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
3ο Λήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου και καθορισμός του μισθώματος του ανωτέρω κτιρίου σύμφωνα με το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/17-4-2021 τ.Α΄). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
4ο Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόσυρση (καταστροφή) – εκποίηση οχημάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/2006). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
5ο Συμπλήρωση της αριθ. 12/2021 απόφασης του Δ.Σ. περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
6ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00). κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
7ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00). κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
8ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00). κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
9ο Έγκριση ή μη της αριθ. 16593/05-07-2021 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική –Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
10ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
11ο Προσδιορισμός τιμής αποζημίωσης του δήμου μας για οικοπεδική έκταση 51,60 τ.μ μεταξύ των οδών Αγ. Αναργύρων 45, Παρθενώπης, Αρσινόης και Στεφανοπούλου λόγω προσκύρωσης και σύμφωνα με την 23/08 πράξη προσκύρωσης ιδιοκτησιών. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
12ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθένων έναντι 65 (Διαβίβαση της αριθ. 60/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
13ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθένων 65 (Διαβίβαση της αριθ. 61/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
14ο Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων στην οδό Κουντουριώτου 82 (Διαβίβαση της αριθ. 63/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr