Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου την Τρίτη 17 Αυγούστου

13-08-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 1857 Ημ/νία Πρωτ.: 13/8/2021 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 – σχετική και η 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου,  στις  17/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1.

Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
2. Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου

 

3. Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου

 

4. Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ, ΕΤΟΥΣ 2021, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου

 

5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 60-7135.0001 με τίτλο: “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού”, που αφορά τον αναγκαίο εξοπλισμό για την αγορά έξι (6) κινητών τηλεφώνων τύπου smartphone και τεσσάρων (4) αναμεταδοτών δικτύου στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, περιόδου 2021-2022 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ

 

6. Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων B΄ Τριμήνου έτους 2021

 

 

Παρακαλούμε τα Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. όπως ανταποκριθούν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πρόσκληση ΟΚΠΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr