Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

05-11-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2606 Ημ/νία Πρωτ.: 5/11/2021 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του

Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α΄55), που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 (Α΄76) – σχετικές  η με αριθμ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η με αριθμ. 426 εγκύκλιος Α.Π. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  και η με αριθμ. 643 εγκύκλιος Α.Π.69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του ΥΠ.ΕΣ., σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου,  στις  09/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 – 13.00, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

1.

 

«Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2022 »

2. «Ανάκληση της υπ’ αριθμ, 46/2021 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου  έγκριση επιστροφής τροφείων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2021»
3. «Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή  αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06) »

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr