Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. «δια περιφοράς», του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

11-06-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 1326 Ημ/νία Πρωτ.: 10/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) την  16η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

                                         ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων Α΄ Τριμήνου έτους 2021
2. «Υποχρεωτική Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2021».
3. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων
4. Έγκριση κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ως έχουν, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την αρμόδια υπηρεσία για τον Β΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου, ο οποίος στεγάζεται στην οδό Ζήνωνος 4Α   καθώς και την συστέγασή του με τον Ζ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό  και β) ορισμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν εντός  του Β΄ Παιδικού Σταθμού , σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-09-2017) ».
5. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, περιόδου 2020-2021, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ποσού 23.801,96 €  (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069832/1251) και ποσού 7.055,95 €  (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069545/57)  Συνολικό ποσόν 30.857,91 €.
6. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, περιόδου 2020-2021, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ποσού 22.782,86 €  (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069832/1251) και ποσού 7.055,95 €  (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069545/57) Συνολικό ποσόν 29.838,81 €.
7. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, περιόδου 2020-2021, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ποσού 22.782,86 €  (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069832/1251) και ποσού 7.055,95 €  (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5069545/57)  Συνολικό ποσόν 29.838,81 €.
8. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, έτους 2020-2021, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ποσού 8.640,00 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 920239/206).  Συνολικό ποσόν : 8.640,00  €.
9. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, έτους 2020-2021, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ποσού 8.460,00 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 920239/206).  Συνολικό ποσόν : 8.460,00  €.
10. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, έτους 2020-2021, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ποσού 8.460,00 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 920239/206).   Συνολικό ποσόν : 8.460,00  €.
11. Σύσταση τριμελούς ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2021-2022
12. «Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό της υπόθεσης αναγνώρισης  χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της πρώην  υπαλλήλου του πρώην  ΝΠΔΔ  ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου κας ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΟΓΚΟΥ»
13. «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €), σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6261.0004 με τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή κτιρίων», που αφορά την συντήρηση, επισκευή και την αλλαγή μηχανισμών όπου χρειάζεται στα κουφώματα του κτιρίου που στεγάζεται ο Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ¨ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ¨».

 Παρακαλούμε τα Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.

 

                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr