Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού για την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

21-10-2019 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 2749 Ημ/νία Πρωτ.: 17/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 21η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Σεπτεμβρίου   2019).
2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
3ο Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ Δαπανών 00-6495.0001  με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».
4ο Έγκριση ή μη παραχώρησης αθλητικού χώρου του Άλσους Βεϊκου  για διεξαγωγή φιλανθρωπικού αγώνα στίβου.
5ο Λήψη απόφασης για την μείωση ή μη καταβολή αντιτίμου από παραχώρηση του θεάτρου στην «ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ».
6ο Έγκριση ή μη αιτήματος σχετικά με την μη καταβολή εγγραφής στο κολυμβητήριο του Άλσους Βεϊκου.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr