Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

01-10-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 1548 Ημ/νία Πρωτ.: 1/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31-3-2020 του ΥΠΕΣ και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεων θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-3-2020 ΥΠΕΣ), 5η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα με χρόνο έναρξης 14:30 και χρόνο λήξης 16:30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1o Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού – Βασίλης Παπαδιονυσίου οικονομικού έτους 2021.
2o Τροποποίηση της με αριθ. 32/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
3o Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
4o Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
5o Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr