Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

30-01-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 165 Ημ/νία Πρωτ.: 27/1/2023 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 31η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης»,   σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  (σχετικό έγγραφο 46731/13-7-2022 Υ.Π.Ε.Σ.) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Δεκεμβρίου  2022).
Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει της 956/5-1-2023 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Δωρεάν συμμετοχή στο Κολυμβητήριο, Γυμναστήριο Γυναικών και Χώρο Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. των εθελοντών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού οργανισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr