Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού για την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

10-12-2021 Προσκλήσεις Αρ. Πρωτ.: 2005 Ημ/νία Πρωτ.: 10/12/2021 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 14η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Οκτωβρίου 2021).
2ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Νοεμβρίου 2021).
3ο Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ Δαπανών 10-6495.0002 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».
4ο Παράταση χρόνου της υπ’ αριθ. 1850/20-11-2020 σύμβασης η οποία αφορά την υπηρεσία επικαιροποίησης και σχεδιασμού αρχιτεκτονικών ξύλινων μοντέλων υποστήριξης του Κλειστού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης του Άλσους Βεϊκου με τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΔ. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π.
5ο Παράταση χρόνου της υπ’ αριθ. 1931/8-12-2020 σύμβασης για την επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του Άλσους Βεϊκου με την εταιρεία IT & KV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
6ο Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022.
7ο Έγκριση συν διοργάνωσης με την SPORTEVENT αθλητικής εκδήλωσης στις 23 Ιανουαρίου 2022 και εξειδίκευση πίστωσης.

Ο Πρόεδρος

Ελευθερίου Εμμανουήλ

 

 

Πρόσκληση Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr