Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού για τη Δευτέρα 15 Απριλίου

11-04-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 965 Ημ/νία Πρωτ.: 11/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 15η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019.
2ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Μαρτίου   2019).
3ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
4ο Έγκριση, σχεδιασμού και υλοποίησης του περιβαλλοντικού – εκπαιδευτικού προγράμματος «Αλσοπαιδίες 2019» στο Άλσος Βεϊκου στις 19 Μαϊου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.500,00 € με το ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 10-6471.0001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
5ο Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου CINE ΓΑΛΑΤΣΙ.
6ο Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και των  τευχών δημοπράτησης, για την διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεϊκου».
7ο Αποδοχή ή μη της με αριθ. πρωτ. 851/5-4-2019 αίτησης, με την οποία ζητείται η μείωση της μηνιαίας συνδρομής στο κολυμβητήριο του Άλσους Βεϊκου.
8ο Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων του Χώρου Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΛΑΙ) και εξειδίκευση πίστωσης.
9ο Τροποποίηση της με αριθ. 47/2019 απόφασης Δ.Σ.
10ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διάφορων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 219 παρ. 5.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

 

 

 

 

 

Η   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Πρόσκληση Δ.Σ Πολιτιστικού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr