Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

02-09-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 22855 Ημ/νία Πρωτ.: 2/9/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 06η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 293/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Έγκριση λειτουργίας Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων στο Δήμο Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

 
3ο Έγκριση εργασιών για την παράκαμψη του δικτύου ομβρίων επί της οδού Ευβοίας και Λ. Βεΐκου για τη θέση «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
4ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
5ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 13325/19-05-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
6ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 18593/11-07-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
7ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 18887/12-07-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr