Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ., τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

25-02-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 585 Ημ/νία Πρωτ.: 24/2/2022 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) – σχετικές : η με αριθμ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η με αρ.163/33282/ 29.05.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), η με αρ. 60249/22.09.2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), η με αριθμ. 426 εγκύκλιος Α.Π. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  και η με αριθμ. 643 εγκύκλιος Α.Π.69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του ΥΠ.ΕΣ.-, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου,  στις  28/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 – 13.00, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. «Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022».
2. «Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 18/03/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών), σε αγωγή  (ΓΑΚ : 6769/2022, Αρ. Κατ. Δικογρ: 179/2022, Α/Α Πιν : 7, Κωδ.-Περ. Πιν.: 71ΚΒ Εργατικά), που άσκησαν έξι (6) εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά του Ν.Π.».
 

3.

«Έγκριση Α΄ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2022.
 

4.

«Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής επαναξιολόγησης αιτήσεων για την απαλλαγή τροφείων για νήπιο που φιλοξενείται στον ΣΤ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου».
 

5.

«Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2022.
6. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον ορισμό μέλους επιτροπής»

 

πρόσκληση συνεδρίασης ΟΚΠΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr