Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

16-01-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 1277 Ημ/νία Πρωτ.: 16/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1o Συμπληρωματική κατανομή ποσού 48.452,21 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Αντιδήμαρχος

2o Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

3o Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2020. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

4o Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

5o Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ειδών για την αναβάθμιση των υποδομών των Δημοτικών παιδικών σταθμών. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

6o Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας & ατομικής υγιεινής. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

7o Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

8o Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 298/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων για την προστασία & ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (Σ.Π.Α.Τ.). κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

9o Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

10o Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

11o Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

12o Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

13o Ανάκληση της υπ’ αριθ. 313/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2018», προκειμένου να επανυποβληθεί το θέμα για λήψη απόφασης από την Ε.Π.Ζ. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr