Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

30-01-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 2667 Ημ/νία Πρωτ.: 30/1/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 03η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Επιλογή με μυστική ψηφοφορία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Διεξαγωγή κλήρωσης μεταξύ των δικαιούχων για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Λ. Βεΐκου 48. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Έγκριση καταστροφής πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

5ο Έγκριση δελτίων απογραφής έναρξης των αποθεμάτων των αποθηκών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

6o Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4041 και ΑΠ: 3670/09-12-2019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, με τίτλο «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 12 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

7ο Τέλη λαϊκών αγορών έτους 2020. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr