Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

05-12-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 33945 Ημ/νία Πρωτ.: 5/12/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 09η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 263/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στη σύσταση του δικτύου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.”. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου της εν γένει διαχείρισης των υποθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του Δήμου Γαλατσίου και της άσκησης ή σχετικών ένδικων μέσων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2019 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Αντιδήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

6ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 30107/29-10-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

7ο Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου παράδοσης – παραλαβής των εξαρτημάτων και μικροϋλικών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

8ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΝΗΣΙΔΩΝ) – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2017». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

9ο Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με Τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

10ο Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: ‘’Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)’’. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

11ο Μεταβολή του αρ. κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αριθ. 29 με τις αριθ. 244/2015 και 70/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 91/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

12ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αριθ. 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 96/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

13ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σολωμού αριθ. 52 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 98/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

14ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αθηναίων αριθ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 100/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

15ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στεφανοπούλου αριθ. 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 101/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

16ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αριθ. 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 102/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

17ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πελοποννήσου αριθ. 7 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 103/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

18ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ειρηναίου αριθ. 23 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 104/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

19ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φανερωμένης αριθ. 31 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 105/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 106/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πρωτοπαπαδάκη μπροστά στο Κέντρο Υγείας Γαλατσίου (πρώην ΙΚΑ) (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 107/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

22ο Έγκριση ή μη παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου επί της Λ. Βεΐκου 43 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 108/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

23ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ι. Φωκά αριθ. 102 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 109/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

24ο Χορήγηση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 110/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

25ο Ανάκληση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθ. 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 111/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

26ο Προσδιορισμός της τιμής μονάδος αποζημίωσης υπέρ του δικαιούχου Δήμου Γαλατσίου, για την οικοπεδική έκταση επί της οδού Αθ. Διάκου (Ο.Τ. 22/99). κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr