Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 21:00

16-12-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 34671 Ημ/νία Πρωτ.: 13/12/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

2ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ-5». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

3ο Τροποποίηση της 178/18 απόφασης σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής ως προς τους Δημοτικούς Συμβούλους του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2014». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr