Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

21-02-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 4858 Ημ/νία Πρωτ.: 21/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1o 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος
2o Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Α’ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3o Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 55/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4o Κατανομή 1ης Δόσης έτους 2020 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Αντιδήμαρχος

5o Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

6o Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

7o Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

8o Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

9o Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1806/22.01.2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

10o Έγκριση σύναψης συνεργασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

11o Διοργάνωση Ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

12o Διοργάνωση διημερίδας «Παιδί & Έφηβος». κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

13o Έγκριση διοργάνωσης Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για τα ζώα συντροφιάς. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

14o Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης εορτασμού για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 2020. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

15o Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 375/09.12.2019 Απόφασης (ΑΔΑ ΩΥ0ΕΩ9Λ-ΙΕ5) που αφορά στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας:¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨, με Τίτλο: ¨Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας¨. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος
16o Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος
17o Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – εργολαβία 2014». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr