Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ., την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

11-03-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 714 Ημ/νία Πρωτ.: 11/3/2022 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου                                                      

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  15η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, όπως ορίζεται  με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) – σχετικές : η με αριθμ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η με αρ.163/33282/ 29.05.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), η με αρ. 60249/22.09.2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), η με αριθμ. 426 εγκύκλιος Α.Π. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  και η με αριθμ. 643 εγκύκλιος Α.Π.69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του ΥΠ.ΕΣ.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1.

«Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, περιόδου 2021-2022, μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ποσών 21.323,31 € και 18.844,66 αντίστοιχα (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5131466/1399) και μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ποσών 7.755,50 € και 7.323,68 €  αντίστοιχα  (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5131423/223)»

 

2.

«Αποδοχή επιχορήγησης ποσών προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, έτους 2021-2022, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ποσών 7.740,00 € και 7.740,00 € αντίστοιχα (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 920269/115)»

 

3.

«΄Εγκριση ή μη των δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2022»

 

4.

«΄Εγκριση ή μη της υλοποίησης του προγράμματος μέσω του οποίου συνεργάζεται η ψυχογηριατρική εταιρεία-¨ΝΕΣΤΩΡ¨ με το ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και έχει τίτλο “Πρόγραμμα διασύνδεσης υφιστάμενων ή νέων Κέντρων Ημέρας με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία – ΚΗΦΗ, Κ.Α.Π.Η” , που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» στον άξονα προτεραιότητας 09  “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr