Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022

25-02-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 5165 Ημ/νία Πρωτ.: 25/2/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 01η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 01.03.2022 και ώρα 13:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
2ο Έγκριση ή μη της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 46/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2022 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 47/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών από μη ειδικευμένα έσοδα (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 45/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Αποστολή της υπ΄ αριθμ. 253/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 49/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Έκφραση γνώμης επί της Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 27/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
7ο Τροποποίηση της με αριθμ. 227/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
8ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 32/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
9ο Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Λόφου του Παιδιού. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
10ο Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου από τον Δήμο Νέας Ιωνίας ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), έγκριση των όρων της σύμβασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
11ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση διενέργειας των απαιτούμενων – εξώδικων καταρχήν – νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παροχών ρεύματος κ.λ.π., για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών τελών κ.λ.π. μετά των νομίμων τόκων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
12ο Προσωρινή μετατόπιση περιπτέρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 5/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
 

13ο

Επιχορήγηση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
14ο Επιχορήγηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
15ο Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων των λοιπών αποθηκών του Δήμου (πλην Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης). κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
16ο Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου είναι μέλος ο Δήμος μας. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
17ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
18ο Ορισμός Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Γαλατσίου. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
19ο Έγκριση Διενέργειας Προγράμματος Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις για τους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο του 2022. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
20ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
21ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
22ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 31576/29-11-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
23ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 31842/30-11-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
24ο Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     
25ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κορίνης έναντι του αρ. 10 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
26ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 6/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
27ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ακτημόνων αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 7/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
28ο Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομικής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 3/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
29ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Αγ. Γλυκερίας αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 8/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
30ο Εισήγηση μεταφοράς ή κοπής δύο (2) δένδρων (νεραντζιές) στην οδό Παπαφλέσσα αρ. 31 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 4/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμί

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr