Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

08-10-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2849 Ημ/νία Πρωτ.: 8/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) την  12η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. «Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2021 ».

 

2. «Έγκριση  οριστικών αποτελεσμάτων των βρεφών για τους Ζ΄ και Η΄    Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2020-2021».
3. «Έγκριση  αιτήματος σπουδάστριας του  Δημοσίου  ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για πρακτική άσκηση  σε Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του  Δήμου Γαλατσίου».

 

4. «Έγκριση  αιτήματος σπουδάστριας του  Δημοσίου  ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για πρακτική άσκηση  σε Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του  Δήμου Γαλατσίου».

 

5. «΄Έγκριση δαπάνης  ύψους 2.382,75 €, για την καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Ν. 103/75, που αφορά την πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π. Γκούμα Κωνσταντούλα του Παναγιώτη και διάθεση πίστωσης ποσού 2.382,75 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6013.0001 με τίτλο «Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75», οικ. έτους 2020 »
6. «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (2.467,60 €), σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.0001  για την προμήθεια επαγγελματικών  ποδοβαλβίδων , βρυσών και εύκαμπτων σωλήνων σύνδεσης των ποδοβαλβίδων  για τους  Δημοτικούς  Παιδικούς  & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου».
7. «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (5.381,60 €), σε βάρος του Κ.Α. 60-7135.0001 και  εξειδίκευση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και σαράντα λεπτών (4.600,40 €) , σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.0001  για την προμήθεια εξοπλισμού για την καταγραφή εισόδου-εξόδου του προσωπικού του ΝΠΔΔ και σχετικές υπηρεσίες ».
8. «Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Ν.Π. την 21/10/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών), σε αγωγή (ΓΑΚ : 17486/2020, Ειδ. Αρ.Κατ.: 469/2020,Πιν.:ΚΒ11) που άσκησαν έντεκα (11) εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά του Ν.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr