Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, για την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

14-11-2019 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 3955 Ημ/νία Πρωτ.: 14/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018., σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την  18η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. σε συνεδρίαση, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξήντα ευρώ (60,00 €,) σε βάρος του Κ.Α. 10-6614.0001 για την προμήθεια φακέλων, για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η του Δήμου Γαλατσίου.
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου στο πλαίσιο της υπ΄αρ. πρωτοκ. 31630/28-06-2018  ( ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής), όπως διαμορφώθηκε  με την υπ΄αρ. πρωτοκ. 44402/11-6-2019 -5η τροποποίηση πρόσκλησης του Υπουργείου, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών  για την υποβολή προτάσεων έως 31/12/2019 προκειμένου να ενταχθούν στο έργο με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για  προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017  (εφεξής ονομάζεται ‘’πρόγραμμα’’) του ενάριθμου 2017ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055 και προϋπολογισμού 95.000.000€.
3. Ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 105/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
4. Έγκριση   για την  οργάνωση Μουσικής βραδιάς και Ιατρικής Ομιλίας στο Ά Κ.Α.Π.Η.
5. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για το έτος 2020.
6. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Ν.Π. την 19/11/2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Αθηνών σχετικά με την αγωγή που άσκησαν πενήντα ένα (51) υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,  κατά του Ν.Π. και αφορά την διεκδίκηση Επιδομάτων Εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα ) και αδείας.
7. Α. Λήψη απόφασης Ανανέωσης-Παράτασης Μισθωμάτων των ακινήτων που Μισθώνει το Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για στέγαση των Παιδικών Σταθμών και των τεσσάρων κτιρίων του τμήματος του Κ.Α.Π.Η. &

Β. Καθορισμός μισθωμάτων σύμφωνα με το Ν. 3130/2003 και τυχών επιβαρύνσεων.

8. Έγκριση  ή μη αιτήματος γονέα για δίωρη απασχόληση από παιδαγωγό του σταθμού  στα πλαίσια παράλληλης στήριξης για το τέκνο της που φιλοξενείται  στον Ζ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Γαλατσίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr