Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

07-09-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ., Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2564 Ημ/νία Πρωτ.: 7/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) την  11η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. «Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης  εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», οικ. έτους 2020»
2. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, έτους 2019-2020,  μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ποσού 47.940,73 € ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ποσού 47.505,90 € .Συνολικό ποσόν 95.446,63 €.

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5047191/63 και  ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5046055/371)».

 

3. «Έγκριση  αξιολόγησης εκπρόθεσμων  αιτήσεων εγγραφής νηπίων  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2020-2021».
4. «Έγκριση  της αναστολής λειτουργίας του Ε΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Γαλατσίου που συστεγάζεται με τον Α΄ Παιδικό Σταθμό επί της οδού Έρσης 11 & Τεώ 93-97.»
5. «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €), σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.0001 για την προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας για τον Γ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr