Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023              

19-01-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 216 Ημ/νία Πρωτ.: 19/1/2023 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στη Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  23η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, όπως ορίζεται με το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών […] – Λοιπές επείγουσες διατάξεις», άρθρο 78 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», καθώς και με το υπ’ αριθμ. 46731/13.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, περιόδου 2022-2023, μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022»

 

2. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, περιόδου 2022-2023, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022»

 

3. «Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 26/01/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), σε αίτηση (ΓΑΚ : 3747/2023, Ειδ. Αρ. Κατ.: 305/2023), που άσκησε μία (1) εργαζόμενη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας), η οποία προσλήφθηκε με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας  ΟΑΕΔ μέσω  Δήμου Γαλατσίου»

 

4. «Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 02/02/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ), σε αγωγή (ΓΑΚ : 126408/2022,  Αρ. Κατ. Δικ.: 3259/2022), που άσκησε μία (1) εργαζόμενη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας), η οποία προσλήφθηκε με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας  ΟΑΕΔ μέσω  Δήμου Γαλατσίου»

 

5. « Εγγραφή  και Ανανέωση  εγγραφής μελών στα  ΚΑΠΗ -Προϋποθέσεις – δικαιολογητικά – ετήσια συνδρομή»
6. «Λήψη απόφασης για απαγόρευση εισόδου πλανόδιων και μικροπωλητών  στις δομές των

ΚΑΠΗ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]