Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, για την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

27-03-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 842 Ημ/νία Πρωτ.: 27/3/2023 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στη Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, όπως ορίζεται με το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών […] – Λοιπές επείγουσες διατάξεις», άρθρο 78 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», καθώς και με το υπ’ αριθμ. 46731/13.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. «Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα  Φεβρουάριο έτους 2023, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου»
2. «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027»
3. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, περιόδου 2022-2023, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023»

 

4. «Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 25/04/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών), σε αγωγή (ΓΑΚ : 20768/2023, Αρ. Κατ. Δικογρ: 642/2023, Α/Α Πιν : 12, Κωδ.-Περ. Πιν.: 71ΚΒ Εργατικά), που άσκησε μία (1) εργαζόμενη η Μ.Χ. κατηγορίας ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά του Ν.Π.».

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr