Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

14-07-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2520 Ημ/νία Πρωτ.: 14/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στη Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, όπως ορίζεται με το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών […] – Λοιπές επείγουσες διατάξεις», άρθρο 78 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», καθώς και με το υπ’ αριθμ. 46731/13.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. «Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα  ΙΟΥΝΙΟ έτους 2022, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου»

 

2. «Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων Β΄ Τριμήνου έτους 2022»
3. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, περιόδου 2021-2022, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, ποσού 22.990,14 € και μηνός Μαΐου ποσού 22.074,68 € (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5131466/1399) καθώς και μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ποσού 8.455,05 και   μηνός ΜΑΪΟΥ ποσού 8.023,33 €  (ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5131423/223)»

 

4. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσών προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση του Προγράμματος Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, έτους 2021-2022, από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, ποσού 8.460,00 €  και μηνός ΜΑΪΟΥ 2022, ποσού 8.280,00 € (ΚΩΔ. ΟΠΣ : 920269/115)»

 

5. «Διαβίβαση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών πάνω από 30.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. επί αιτήματος της ατομικής επιχείρησης του κ. Ανδρέα Αλ. Σκουριά για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1690/27-05-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010641177) Σύμβασης Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής, καθώς και Ειδών Βρεφικής Περιποίησης ως προς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σύμβασης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών – Έγκριση ή μη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών»

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr