Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

22-10-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 23345 Ημ/νία Πρωτ.: 22/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Ενημέρωση για την κατάσταση στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας και λήψη αποφάσεων σχετικά με την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, σύμφωνα και με τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.  
     
2ο Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από το ταμείο του Δήμου.  
     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr