Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

24-03-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 7928 Ημ/νία Πρωτ.: 24/3/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Δευτέρα 28.03.2022 και ώρα 13:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 103/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας απόκτησης τμήματος του Ο.Τ. 19/τ.97 για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Λήψη απόφασης: α) αναφορικά με την αποδοχή των όρων της δανειακής σύμβασης του Δήμου Γαλατσίου με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα OPTIMA BANK A.E., για την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ 19/τ.97 για την αγορά δύο ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου, β) για την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για το άνοιγμα λογαριασμού όψεως που θα τηρηθεί επ΄ ονόματι του Δήμου στην OPTIMA BANK A.E. και γ) τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για τις συναλλαγές.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023 – 2026, (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 79/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμο Γαλατσίου», που αφορά την Υποχρεωτική Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2022, (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 69/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 192/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το εμβαδό των πάγκων και τα αναλογούντα τέλη κατά τη διεξαγωγή των θρησκευτικών πανηγυριών του Δήμου μας. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Κατανομής 1ης Δόσης έτους 2022 συνολικού ποσού 95.646,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

     
7ο Αντικατάσταση από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ΔΕΠ. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

     
8ο Αντικατάσταση εκπροσώπων από την Γ΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ΔΕΠ. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

     
9ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
10ο Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006). κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
11ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εκατό πενήντα ευρώ (1.150,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
12ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
13ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 5018/24-02-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
14ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης του αρ. 25 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
15ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ξάνθου του αρ. 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 10/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
16ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Βυζαντίου έναντι του αρ. 3 – 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 11/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
17ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης του αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
18ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Καραολή και Δημητρίου αρ. 53 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
19ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Πάρνηθος αρ. 85 – 87 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου από αρ. 2 έως αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 15/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σπαρτιατών αρ. 42 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 16/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
22ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16 και επί της νησίδας μεταξύ των οδών Μ. Μπότσαρη – Κουντουριώτου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 17/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
23ο Τοποθέτηση εμνποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 18/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
24ο Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου και δημιουργίας ράμπας για το κατάστημα επί της οδού Ηχούς 3 και Έρσης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 19/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr