Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

18-12-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 28603 Ημ/νία Πρωτ.: 18/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 22α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 327/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 77/2020 απόφασης Διοκητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2021 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 329/2020 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2020 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

4ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Κομοτηνής αριθ. 15 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 78/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Π. Ηλία αριθ. 7 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

6ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Λ. Γαλατσίου αριθ. 98 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 82/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

7ο Επανεξέταση έγκρισης ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη 15 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 83/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

8ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βνιζέλου αριθ. 48 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 86/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

9ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καββαδία αριθ. 11Α (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 95/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σολωμού 44 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 99/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σολωμού μπροστά από το ακίνητο Ελ. Βενιζέλου 68 & Σολωμού (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 100/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

12ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νοταρά αριθ. 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 101/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

13ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Τραλλέων & Τσόντου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 102/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

14ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Βαρδουσίων 13. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

15ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Σαπφούς (έναντι του 4). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

16ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 65 και Δελφών. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

17ο Εισήγηση κοπής δένδρου (1) δένδρου στην οδό Κυπαρισσίας 3-5. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

18ο Αίτηση του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr