Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, στις 19:30

24-12-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 34648 Ημ/νία Πρωτ.: 24/12/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 28.12.2021 και ώρα 13:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1ο Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  312/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Διαβίβαση της υπ΄αρ. 51/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,που αφορά  την Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου. οικονομικού έτους 2022, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  313/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου». κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

     
4ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για υλοποίηση των προγραμμάτων σίτισης και ορισμός Προέδρου αυτής. κ. Παναγιωτακοπούλου Ασπασία

Αντιδήμαρχος

     
5ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής πίτας για εθελοντές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. κ. Παναγιωτακοπούλου Ασπασία

Αντιδήμαρχος

     
6ο Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας. κ. Παναγιωτακοπούλου Ασπασία

Αντιδήμαρχος

     
7ο Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 17901/16-07-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Παναγιωτακοπούλου Ασπασία

Αντιδήμαρχος

     
8ο Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 30013/12-11-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Παναγιωτακοπούλου Ασπασία

Αντιδήμαρχος

     
9ο Χρηματοδότηση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
10ο Συγκρότηση επιτροπής απογραφής των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης. κ. Κάζαγλη Αναστασία

Αντιδήμαρχος

     
11ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». κ. Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

     
12ο Εισήγηση κοπής δένδρων (Αττικό Μετρό). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr