Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης

27-08-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 22827 Ημ/νία Πρωτ.: 27/8/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2021 (Διαβίβαση της αριθ. 191/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης του υπαλλήλου κ. Πέττα Θ. για την  υπογραφή Αίτησης και Σύμβασης χορήγησης χρεωστικής κάρτας business debit card με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
3ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Ασφαλτοτάπητα Οδών του Δήμου Γαλατσίου, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.500.000,00 €». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
5ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
6ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ανοίξεως αριθ. 14 (Διαβίβαση της αριθ. 66/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
7ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αετοράχης αριθ. 23 (Διαβίβαση της αριθ. 67/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
8ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καβάλας αριθ. 9 (Διαβίβαση της αριθ. 68/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
9ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Λαμπρινής 26 (Διαβίβαση της αριθ. 62/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr