Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. “δια περιφοράς”, την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

22-07-2021 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 18591 Ημ/νία Πρωτ.: 22/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 26η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Παράταση ωραρίου μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ) Επιχείρηση αναψυχής μερικής επεξεργασίας (καφενείο) του κ. Φωτόπουλου Αλέξανδρου επί της οδού Κύθνου αρ. 4.
 
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ανοίξεως αρ. 14.
 
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αετοράχης αρ. 23.

 

 
4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καβάλας αρ. 9.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                            Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                  (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr