Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. “δια περιφοράς”, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

12-04-2021 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 8642 Ημ/νία Πρωτ.: 12/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στην οδό Προόδου και Φανερωμένης.
 
2ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στην οδό Προφήτου Ηλία και Φιλαρέτου.
 
3ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Αθηναίων 6 και Βυζαντίου 10.
 
4ο Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων (ελιές) στην οδό Αφαίας 3.
 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr