Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. «δια ζώσης» για την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

27-09-2021 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 25388 Ημ/νία Πρωτ.: 27/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 01η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ολυμπίας αρ. 12.
 
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκίσσου αρ. 17 – 19.
 
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αλκυόνης αρ. 4.

 

 
4ο Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων.

 

 
5ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στην είσοδο του Πεζόδρομου Σαπφούς πριν τη συμβολή με την οδό Πανδώρας.
 
6ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Πανδώρας (πλατεία Μ. Γλέζου).
 
7ο Έγκριση ή μη της λήψης μέτρων για την αποφυγή στάθμευσης οχημάτων επί του πεζόδρομου Πόρου.
 
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Εκάβης αρ. 56.
 
9ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 63
 
10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Σκουφά αρ. 38.
 
 
11ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στο Καμίνι.
 
12ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στον προαύλιο χώρο του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου.
 
13ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιά) στην οδό Ι. Φωκά αρ. 110.
 
14ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Υψηλάντου αρ. 1.
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                        (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr