Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» για την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

26-03-2021 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 7443 Ημ/νία Πρωτ.: 26/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πρατήριο υγρών καυσίμων της GALATSI FUELS Ε.Ε. επί της Λ. Γαλατσίου 92Α & Νάξου & Ιπποκράτους.
 
2ο Καθορισμός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των Super Market στο Δήμο Γαλατσίου.

 

 
3ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ακακίας) στην οδό Αετοράχης 16.
 
4ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Κρήτης 6.
 
5ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Κουντουριώτου 73.
 
6ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (συκιά) στην οδό Ηπείρου 45.
 
7ο Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων (ελιές) στην οδό Ηπείρου 22.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr