Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» για την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

04-06-2021 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 13007 Ημ/νία Πρωτ.: 4/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 08η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αλκυόνης έναντι του αρ. 63.
 
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 54 – 56.
 
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ. 32.

 

 
4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 9.
 
5ο Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 151/2006 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από την οδό Χριστιανουπόλεως αρ. 120 σε νέα θέση στην οδό Κουντουριώτου αρ. 101 και μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης αυτής.
 
6ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καββαδίας αρ. 11Β.
 
7ο Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην Λ. Γαλατσίου αρ. 80.
 
8ο Επανεξέταση αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 50.
 
9ο Χορήγηση ή μη άδειας αφαίρεσης κιγκλιδωμάτων και μετατόπιση κάδου απορριμμάτων στη Λ. Γαλατσίου αρ. 97 – 99.
 

 

10ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Κλεάρχου αρ. 3.
 
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χρ. Τζαβέλλα αρ. 12.
 
12ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ηπείρου αρ. 32.
 
13ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης και άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Σαπφούς αρ. 12.
 
14ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης προϊόντων επί της οδού Λαμπρινής αρ. 26.
 
15ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθενών έναντι 65.
 
16ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθενών αρ. 65.
 
17ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Λαμπρινής αρ. 26.
 
18ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Κουντουριώτου αρ. 82.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr