Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

21-10-2021 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 27722 Ημ/νία Πρωτ.: 21/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 25η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

   
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κανάρη αρ. 4.
   
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 13.
   
3ο Εισήγηση κοπής δένδρων στη Λ. Βεΐκου.
   
4ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πενταγίων αρ. 1.
   
5ο Εισήγηση κοπής ενός (1) φοίνικα στην πλατεία Γεωργίου Ράνιου (πρώην πλ. Μούνδρου).
   
6ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου εντός της παιδικής χαράς Σύρου αρ. 3.
   

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr