Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

16-06-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 19862 Ημ/νία Πρωτ.: 16/6/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 21η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

   
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   
1ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δήλου αρ. 15.
   
2ο Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην οδό Λέσβου αρ. 20.
   
3ο Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην οδό Δρυάδων αρ. 2.
   
4ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια των οδών Δρίσκου, Κερκύρας και Πανσελήνου.
   
5ο Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Μ. Μπότσαρη από τον αρ. 32 έως οδό Καραϊσκάκη.
   
6ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ανδριτσαίνης αρ. 53.
   
7ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αρ. 27.
   
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ψηλορείτου αρ. 3.
   
9ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για κατάστημα επί της οδού Καββαδία αρ. 8.
   
10ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για κατάστημα επί της οδού Κυβέλης αρ. 43.
   
11ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση του Σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Ορφανίδου αρ. 101.
 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr