Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

22-01-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 2115 Ημ/νία Πρωτ.: 22/1/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικατα-στάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

 

   

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   
1o Μετατόπιση περιπτέρου.
   
2o Επείγουσα δράση για την τοποθέτηση μικρών σπιτιών για τις αδέσποτες γάτες.
   
3o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καραολή Δημητρίου αρ. 25.
   
4o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εσπερίδων αρ. 2 – 4.
   
5o Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης του επί της Λ. Γαλατσίου αρ. 92Α και επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 1, στο Ο.Τ. 17/τ.97 έμπροσθεν της εγκατάστασης μικτού πρατηρίου καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο.
   
6o Ενέργειες για μετατόπιση παρτεριού στη Λ. Βεΐκου αρ. 9 – 11.
   
7o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Μιαούλη 1 – 3.
   
8o Εισήγηση κοπής τριών (3) δένδρων στην οδό Νυμφών αρ. 5.
 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr