Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

24-09-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 20414 Ημ/νία Πρωτ.: 24/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

             Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικατα-στάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ι. Φωκά αρ. 96.
2o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Φανερωμένης αρ. 51.
3o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 6.
4o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χρ. Τζαβέλλα αρ. 20.
5o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σουλίου αρ. 1.
6o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Αιγοσθενών αρ. 76.
7o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Κομοτηνής αρ. 15.
8o Επανεξέταση αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 50.
9o Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Χριστιανουπόλεως αρ. 111.
10o Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης  για το κατάστημα επί της οδού Πρ. Ηλία 7.
11o Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της Λ. Γαλατσίου αρ. 98.
12o Επανεξέταση έγκρισης ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 15.
13o Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Τεώ αρ. 73.
14o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Βαρδουσίων αρ. 13.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr