Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

03-12-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 32380 Ημ/νία Πρωτ.: 3/12/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 08η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σαπφούς αρ. 1.
 
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 67 – 69.
 
3ο Επικαιροποίηση παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 107.
 
4ο Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων.
 
5ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Τανάγρας αρ. 3.
 
6ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αρ. 30.
 
 

7ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καβάλας αρ. 14 – 16.
 
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρδίτσης αρ. 27.
 

 

9ο Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά σε ράμπα εισόδου υπογείου χώρου με χρήση βιομηχανίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 97.
 
10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σκύρου αρ. 47.
 
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ιπποκράτους αρ. 13.
 
12ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λέσβου αρ. 52.
 
13ο Χορήγηση ή με άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Σωκράτους αρ. 2.
 
14ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Κατσώνη αρ. 4 – 8.
 
15ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ναυαρίνου αρ. 15.
 
16ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Κρήτης αρ. 6.
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr