Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

06-11-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 24696 Ημ/νία Πρωτ.: 6/11/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ  Η

           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

             Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1o Ανάκληση της με αρ. 70/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την «Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)», προκειμένου να επανυποβληθεί το θέμα για λήψη απόφασης – εισήγησης από την Επ.Ποι.Ζω., η οποία θα διαβιβαστεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
2o «Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)».
3o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καββαδία έναντι του αρ. 11Α.
4o Επανεξέταση αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 50.
5o Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου υπογείου χώρου στάθμευσης επί της οδού Ανδριτσαίνης (ακίνητο στη συμβολή Ανδριτσαίνης και Κυβέλης αρ. 39).
6o Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Ξάνθου αρ. 24.
7o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σολωμού 44.
8o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σολωμού μπροστά στο ακίνητο Ελ. Βενιζέλου 68 και Σολωμού.
9o χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νοταρά αρ. 1.
10o Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Τράλλεων και Τσόντου.
11o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Κυπαρισσίας 3 – 5.
12o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Παπαφλέσσα 32.
13o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 65 και Δελφών.
14o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λέσιγκ (απέναντι από το 12 – 14).
15o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ήβης αρ. 14 – 16.
16o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Αλαμάνας αρ. 10.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                          (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr