Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης», για την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

21-12-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 34128 Ημ/νία Πρωτ.: 20/12/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Έγκριση απολογισμού του Νομικού  Προσώπου  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου  έτους 2019 (από 1/1/2019 έως 31/12/2019).
 
2ο Απαλλαγή του διαχειριστή της Παγίας Προκαταβολής κ. Πέττα Θρασύβουλου και της αναπληρώτριας του κ. Χαραλαμποπούλου Αλεξάνδρας.
2
3ο Τροποποίηση των όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 285/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 
4o Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Γαλατσίου, του Δημάρχου Γαλατσίου για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. με Α.Β.Μ.: ΔΕ 2021/9898  και Α.Β.Μ.: ΔΖ 2021/9951 παραγγελιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.
 
5ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ. 1680/2021 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Δεύτερο Τμήμα.
 
6ο Αποδοχή ή μη κτηνιατρικών φαρμάκων για το Γραφείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

     Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

       (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr