Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» για την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

17-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 16469 Ημ/νία Πρωτ.: 17/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
   
2o Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός MAΪΟΥ
   
3ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού και του νομικού ελέγχου διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Αλκυόνης – Αιγοσθενών στο Ο.Τ. 138/τ.98 στο Δήμο Γαλατσίου.
   
4ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού και του νομικού ελέγχου διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Δράμας 16 στο Ο.Τ. 129/τ.99 στο Δήμο Γαλατσίου.
   
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού και του νομικού ελέγχου διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Απειράνθου – Πλάτωνος στο Ο.Τ. 26/τ.99 στο Δήμο Γαλατσίου.
   
6ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτου στον συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κορομάντζο Παναγιώτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 136/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
   
7ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτου στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Ρουτζούνη Ευγενία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 138/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
   
   
8ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτου στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Πατεράκη Έλενα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 137/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
   
9ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα Ρουτζούνη Ευγενία της σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς.
   
10ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

         Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

       

Μαρκόπουλος Γεώργιος

           (Δήμαρχος)

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                               

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr